نمایندگی شمال تهران :

۰۲۱-۲۲۶۰۹۲۰۰

۰۲۱-۲۲۶۰۰۵۳۰

نمایندگی غرب تهران :

۰۲۱-۴۴۰۵۳۰۸۰

۰۲۱-۴۴۰۵۳۰۹۰

 

نمایندگی شرق و مرکز تهران :

۰۲۱-۷۷۶۴۱۰۱۹

۰۲۱-۷۷۶۴۰۲۴۸